جغرافیا ...

         

           

                 

                     بر قلهّ ی ِ دلتنگی نشسته ام ... ،

                     در قعر ِ تنهائی ...

         

         

         

      

      

       

       

         

.

/ 0 نظر / 3 بازدید