صُبح ...

 

 

 

                      توی  ِ  آشپز خانه ی  ِ  خانه ی  ِ  من  همه چیز  پیاز  دارد ... ،

                      صُبح ها   چای  و  برنج   هم  که  دَم  می کنم  اشک  می ریزم ...

 

          

        

             

             

                 

              

                      

          

.

/ 0 نظر / 3 بازدید