بوسه ...

 

 

 

 

                         این شد ثمرَم  ز کار ِ سودا درعشق ...

                         یک بوسه بداد وعمُربستاند و برفت ...

            

            

           

            

         

           

       

              

          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید