خرید ...

 

 

 

                     رفته  بود َم  از  این  فروشگاه های  ِ  زنجیره ای  خرید  کنم ... ،

                      یک  پیست  ِ  نشاط آور  از  چرخ های  ِ خرید ...

                      که  پُر  و نیم پُر  از  لابه لای  ِ  قفسه ها  قیقاج  می رفتند ... ،

                      آقاها  راننده گی  می کردند  خانم ها پُر ... ،

                      هر چرخی  برداشت َم  لعنتی  حرکت  نکرد ... ،

                      برگشتم  از  سوپر  ِ  سر  ِ  خیابان  دو   بسته  نان  خریدم  رفتم  خانه ...

           

          

             

          

          

         

        

            

.

/ 0 نظر / 3 بازدید