آتش ...

                     

                        

                     " یک شب  آتش  در نیستان  اوفتاد ... "

                     هستان ...

                     تا  ابد  می سوزد  هم ...

     

          

           

            

        

         

                

.

/ 0 نظر / 4 بازدید