تعریف ...

                

                                    

                        مثل   ِ تعریف  ِ  آب ...

                        مثل  ِ  تعریف  ِ  نور ...

                        مثل  ِ  تمام  ِ  تعریف های  ِ  ساده ی  ِ  جهان ... ،

                        به  جای  ِ  خالی  ِ دست های  ِ  تو ...

                        می گویند ...

                        دست های  ِ  من ...

                       

                      

                                 

                                  

                                  

                              

                                               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید