معرکه ...

                         

                                    

                         عجب معرکه ای ست ... ! ،

                         تنهائی دارد  دل َم  را  می سوزاند ... ،

                         من  دارم  فرصت های َم  را  می سوزانم ... ،

                         لامذهب  خدا  هم  این  وسط  دارد  عجب  آتشی  می سوزاند  ...

           

                 

                      

                                

                            

                               

                                   

                              

.

/ 1 نظر / 5 بازدید