زمان ...

زمان می‌خواهد. باید زمان‌ش برسد. بعضی زخم‌ها را هر مرهمی هم که بگذاری تا زمان‌ش نرسد از رنج دردش رهایی نمی‌یابی. باید زمان‌ش برسد. زمان مرگ ...


/ 0 نظر / 167 بازدید