ضربُ المثل ...

          

                  

                                   واقعا با  این  وضع  ِ زنده گی کردن ... ،

                                   کار  را  که  کرد ... ؟! ،

                                   آن  که  تمام  کرد  ...

        

        

         

          

         

           

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید