مُرده تر ...

 

 

                             مُرده  آن  است  که  احساس  ندارد ... ،
                             من  امّا ...
                             مُرده تر َم ... ،
                             احساس  دارم  ... ،
                             تو  را  ندارم  ...
   
     
      
      
      
       
        
         
       
       
        
       
        
       
       
        
     
.
/ 0 نظر / 3 بازدید