لعنتی ...

                    

                         

                      آه   ِ شب  امّا ...

                      بی قافیه ی  ِ  ماه  هم  ...

                      می آید ...

        

              

             

                

                 

                

                       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید