مُژدگانی ...

                       

                       

                             

                       اشک َم  از  چشم  چکید  و  من  ِ  مجنون  را   گفت ...

                       مُشتلق  ده  که  دو  صد  بغض  ِ دگر  در راه  است ...

        

             

               

               

              

                   

              

                          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید