گرسنگی ...

 

                        

                               

                    انگار نه  انگار  ...

                    وقتی  ...

                    دل  بوی  ِ هوس گرفت  ...

                    دیگر به درد ِ عشق نمی خورد ،

                    انگار نه انگار  ...

                    که  با هر هیزی ...

                    یک قدم  از عشق  دور می شوم ،

                    و من ...

                    شاد  و سَرخوش ...

                    در بشقاب ِ هوس ...

                    دارم  قلب َ ام را می خورم ...

                                      

                                              

                                            

                                            

.                                          

/ 0 نظر / 4 بازدید