جواب ...

              

                         

            من برای  ِ نداشته های َم  کلی  جواب  به  این  دنیای  ِ نامرد ِ قدَر پس  داده ام ... ،

            تو را  ندارم  و بابت َ ش  ...

           جواب  ِ خود  ِ  پیزوری ام  را  نمیتوان َم  بدهم  ...

        

             

               

                  

                  

                   

                  

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سپیده

با این همه مستی با این همه مستی با این همه مستی . . .