درد ...

                     

                      

          شک دارم  پس  ازمرگ  احساس کردن  ِ  درد  از بین  برود ... ،

          چرخه ی  ِ حیات  نشانه ی  ِ  پایان  نیافتن  ِ حس کردن ِ  درد است  ... ،

          درد  حس  می شود که  برای  ِ از بین بردن  ِ  آن چرخه ی  ِ حیات  ادامه می یابد ... ،

          و  چقدر  می ترسم  ...

       

                   

                       

                         

                                       

                       

                                      

                                   

.

/ 1 نظر / 4 بازدید