سنگ ِ ترازو ...

                 

                         

                       

                         خدایا ...

                         این  سنگ ها  که  بر  سر  ِ  جیران  آوار  شد ...

                         سنگ  ِ  کدام  کفه ی  ِ  ترازوی  ِ  عدالت  بود  ... ؟!

                    

                      

                                

                                      

                       

                       

                         

                

.

/ 4 نظر / 4 بازدید
مینا

[ناراحت]

رها

ترازوی عدالت خدایی!!!!!!!! مگه نمی دونی؟!!!!!!

محسن

خیلی معرکه می نویسی ... (خدایی)