دور ...

                     

                                     

                                      صله  از  من  ...

                                      فاصله  از  تو  ...

                  

                      

                                  

                                        

                                             

                                      

                                 

                       

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
تنها

وقتی با کسی دوست هستم، هر چی که بلدم محبت میکنم، البته فک میکنم،اما ی مدت که میگذره و دوستی و من عادی میشیم حس میکنم کلی فاصله افتاده ...شاید چون من انقدر خودخواهم که همه رو برای خودم میخوام. قشنگ بود [گل]

مینا

[لبخند][گل]

رها

قشنگ بود...نوشته ها و شعرها ی خودتونه؟