نگاه ...

 

               

               قَ ص د  ...

               "  ن ِ  گ  ا  ه  "   ب و د ...

               سَ ر   ک ِ ه   ب ِ ه   هَ م    ری خ ت ... 

               "  گُ  ن  ا  ه  "   شُ د .

                                           

                                        

                                           

                                          

پی نوشت :  سَ رَ م   ب ِ ه   هَ م   ر ی خ ت ِ ه  ... 

پی نوشت تر:  مَ ن  ...  "پ ِ سَ ر ِ نَ جّ ا ر "  را  ...  د و س ت   د ا رَ م .

                                        

.

/ 4 نظر / 5 بازدید
سوما

می گوید :هنوز هیچ شاعری" نگاه" را ننوشته است... شاید چون می ترسد از این به هم ریختن سر... مبادا گناه شود! همیشه با تنهایی پسر نجار احساس تنهایی می کنم...

خانوم

چه جالب! این پی نوشت تر دقیقا جمله ای بود که این چند وقت با خوندن dirtyprettythings توی ذهنم می چرخید...

تیشتریا

"نگاه" اولین قدم در عشق است و در گناه. این را من می گویم... برای همین هم فکر می کنم نابینایان معصومند، اما نمی دانم چطور می توانند عاشق شوند...