زنده گی ...

                             

                                       

                  وقتی  دست  در دست ِ  هم  ...

                  شانه  به  شانه ی ِ هم  قدم  می زنید ... ،

                  زنده گی  را  برای ِ هم تعریف  نکنید  که  زنده گی  یعنی  فیلان و  بیسار ... ،

                  فقط  دست  در دست  هم  و شانه  به  شانه ی ِ  هم  قدم  بزنید ... ،

                  زنده گی  یعنی همین  ...

                         

                         

                             

                            

                       

                       

.   

/ 4 نظر / 4 بازدید
ساغر

همین

ساحل نشین

البته اینجا به گمانم تنها ورودی زندگیست زندگی که شروع می شود خیلی چیزهای خوب لابلای روزمرگی گم می شود...

دل پاک

زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند... چای مادر، که مرا گرم نمود... نان خواهر، که به ماهی ها داد...