ایمان ...

                

                               

                             نتیجه ی  ِ یک  نبرد  در  گرو  توپ  و تانک  نیست ... ،

                             در  گرو  ذهنیّت  ِ  سربازان  ِ ش  هست ...

          

                 

                        

                         

                   

                        

                            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید