حکمت ...

                

                                    

                         نه  کبر  و  نه  جهل  ... ،

                         شیطان ...

                         اولین  قربانی  ِ  حکمت  بود  ...

              

              

               

               

                 

                    

                   

                               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید