محتاج تر ... !

    

    

     اکنون محتاج ترم ... !

     از همیشه محتاج تر ...  !

     چرا که  ...

     پیش تر ...

     محتاج ِ آگاه کردن َ ا ت بر احتیاج َ ام نبودم ... !

     دیدی که اکنون محتاج ترم  ... ؟؟!!

                                                        

                                                 

.

/ 1 نظر / 5 بازدید