هندسه ...

               

                                 

                     در  تواتر  ِ   روی  ِ  پاره خط ّ ِ   تولدّ  و  مرگ ... ،

                     نقطه ی  ِ  پرگار  کجاست ... ؟!

        

            

               

                

             

                 

        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید