بستن ...

          

              

                                

                ای وااای ز صرف ِ فعل ِ " بستن " ... من دل به تو  وُ  تو چشم بر من

       

        

          

           

          

         

    

.

/ 0 نظر / 6 بازدید