تشابه ...

 

 

 

                          واقعی و مجازی ندارد ... ،

                          آن جا قدم به قدم به مرگ نزدیک می شوم اینجا کلمه به کلمه ...

      

       

        

       

       

       

         

         

        

        

.

/ 0 نظر / 5 بازدید