مبارک ...

                              

                     

                           

                            رویت  ِ  روی َت  ...

                

                         

                            

                              

                                   

                                  

                                     

                                        

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
" نی ما "

دیگران رویت را روی َت می کنند من رفتنت را . . . دست تکان نمی دهی برای دلم!؟ " نی ما "

مینا

مبارک[گل]