گل ِ سرخ ...

         

                          

                        گیرم  که  می روی ... ! ،

                        با  رویش  ِ  ناگزیر ِ  خیال َت  چه می کنی ... ؟!

          

       

            

          

      

        

          

     

.

/ 0 نظر / 4 بازدید