تاوان ...

        

                

                    

      

            دست کشیدن ازگذشته نکته ای دارد ...  تا که او چه خواهد وچه بر سرت آرد

            دست کشیدم از گذشته  تا رها گردم ... گذشته  دست از سر ِ  من بر نمی دارد

     

        

         

         

          

          

         

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید