نه ...

 

 

 

                  دیشب  داشتم  می رفتم  خرید  کنم  دم  ِ  در  برگشتم  گفتم :

                  "  غیر از نان و شیر و روغن زیتون چیز  ِ  دیگری  نمی خواهیم ...؟! " ،

                  در  را  بست َم  و  خیال کردم  شنیده ام :

                  نه  عزیز َم ... ،

                  توی  ِ  آسانسور  نمی دانم  چرا  نمی شد  نفس کشید  ...

          

            

           

               

                 

               

             

             

                  

.

/ 0 نظر / 3 بازدید