توبه ...

                     

                            

                          توبه ی  ِ  گرگ  مرگ  شد ...

                          توبه ی  ِ آب  کویر ...

                   

                                 

                                       

                          

                         

                                             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید