دوست ...

                      

                      

                             درد  کشیدنی  نیست ... ،

                             افسار  می بندد ...

                             می کشاند ...

                             می کشاند ...

                             می کشاند ...

                             هرجا  که  خاطر خواه ِ  اوست ...

            

              

                 

                

                

                   

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید