سنگین ...

                             

                          

                    سنگینی ِ  نگاه َت ...

                    کمر ِ  چشمانَ م  را  خم  می کند ،

                    نگاه َم  به زمین  می افتد ...

                    سایه ات  چه  پیداست ...

                           

                                      

                                         

                                   

                                   

                                              

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سپیده

تو ... عشق را نجوا کن! ... گوش هایم خود خواب عاشقانه دیدن را یاد میگیرنـــد

ساحل نشین

اول بار سایه ات دلم را با تیر زد تیری که مشقی بود مشقی که از قامت تو می کردم!