دلتنگ ...

 

 

 

                      دل َم  برای  ِ  زمستان  تنگ  شده ... ،

                      برای  ِ  برف ...

                      برای  ِ  برف بازی ...

                      برای  ِ  چپیدن  توی ِ  کافه ی  ِ  سر ِ راه  و قهوه ی  ِ  داغ ...

                      برای  ِ  ها کردن  ِ  دست  ...

                      برای  ِ  ...

                                       .

                                       .

                                       .

                     الکی  گفت  َم ...

                     دل َم  فقط  برای  ِ  تو  تنگ  شده ...

       

           

          

          

           

          

             

           

.

/ 0 نظر / 3 بازدید