هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درد ...

                        

                                         

                                  درد   یعنی   ...

                                  سر  ِ آدم  به  همان  سنگی  بخورَد  ...

                                  که  به  سینه  می زد  ...

           

               

                     

                  

                      

                   

                         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱