هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

توبه ...

                   

                                   

                   موضوع  روی  آوردن  ِ  دوباره ی  ِ  انسان  به  خدا  نیست ... ،

                   موضوع  روی  برگرداندن  ِ  یکباره ی  ِ خدا  از  انسان  است  ...

              

                        

                          

                         

                                

                                        

                      

          

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱