هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ادبیات ...

                    

                                     

                             نوشته  می شود  غم  ...

                             خوانده  می شود  تو ...

                             صدای  ِ  هق هق  می دهد ...

                               

                             

                                      

                                   

                                               

                                            

                                                                

            

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱