هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دور ...

                     

                                     

                                      صله  از  من  ...

                                      فاصله  از  تو  ...

                  

                      

                                  

                                        

                                             

                                      

                                 

                       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱