هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اسیر و ابیر ...

                                

                                  

                          اسیر  و  ابیر  شده ایم   من  و  واژه  ... ،

                          من  اسیر  ِ  تو  ... ،

                          واژه  ابیر  ِ  من  ...

            

                 

                       

           

   *   ابیر  :  پیرهن  ...

                                   

   

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱