هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تقدیر ...

                   

                                      

                                  تو  نیستی  و ...

                                  تقدیر  افتاده   دست  ِ  خدا ...

                

                     

                        

                          

                               

                              

                         

                                

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱