هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جوشش ...

              

                         

                          جوشش  ِ  می  دُرد  ِ  ته نشین   بود   و ...

                          جوشش  ِ  نبود  ِ  تو  ته نشین  ِ   دَرد ...

             

                             

                              

                          

                          

                              

                             

               

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱