هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جمعه ها ...

                        

                                         

                                    جمعه ...

                                    نماز  ِ  وحشت  می خواهد ...

         

                 

                       

                              

                                      

                                       

                                                       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱