هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ادبیات ...

                           

                              

                             آن ...،

                             ضمیر  ِ  اشاره  به  دور  ... ،

                             ضمیر  ِ  اشاره  به  تو ست ...

             

               

                       

                     

                       

                    

                             

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱