هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دیوانه ...

                      

                               

                             تو  به  نا  کجا  روانی  و  ...

                             من  ...

                             روانی   ...

                             به   هر  کجا   ...

               

                              

                                

                                

                                 

                                       

                                            

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱