هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آوار ...

                  

                                   

                               سایه ات  سنگین  شد  ...

                               دیوار  ِ  سکوت َم  شکست  ...

        

           

         

             

           

            

            

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱