هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی خیال ...

                  

                               

                           سَرسَری  رد  شو  و  زندگی کن  ... ،

                           دقتّ ...

                           دق ّ  َت   می دهد ...

         

            

              

            

           

             

              

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱