هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فقیر ...

                       

                              

                           آه   در   بساط   دارم  ...

         

            

              

              

                

             

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱