هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درمان ...

                      

                               

                                 درد ...

                                 با  مُسکنّ   آرام  می شود ... ،

                                 با  بغل  خوب ...

               

              

                        

                             

                             

                         

                         

                

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱