هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حکمت ...

                        

                                

                         چقدر  آغوش ََش  کوچک  است ...

                         خدای  ِ  بزرگ ...

         

            

              

              

                

                 

                

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱