هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بازی ...

                           

                          

                              کلاغ  پَر ...

                              گنجشک  پَر ...

                              پرنده  پَر ...

                              تو ...

                              پَر ... ،

                              من  سوخت َم  ...

          

                    

                            

                              

                         

                         

                           

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱