هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عکس ...

                       

                         

                       

                   این  عکس ها  که  خاطرات  ِ  من   نیست  ... ،

                   سر  کوفت  ِ  تو  ست ...

                   

                      

                                   

                                  

                                        

                                      

                                       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱